Từ khóa google - Nghiên cứu từ khóa cho marketing online

Từ khóa google – Nghiên cứu từ khóa cho marketing online

0.00

Từ khóa google đươc chia làm 2 dạng: Từ khóa chính và từ khóa phụ

Từ khóa chính : là những từ khóa liên quan mật thiết đến sản phẩm,dịch vụ, thường ngắn gọn và có độ cạnh tranh cao
Từ khóa phụ: Là các từ khóa được mở rộng từ từ khóa chính, thường là những cụm từ chỉ các sản phẩm, dịch vụ cụ thể hơn

Compare