Trọn bộ giáo trình Online môn Design Photoshop - 20 bài - Miễn phí - Tổng hợp trung tâm đào tạo Toidayhoc

Trọn bộ giáo trình Online môn Design Photoshop – 20 bài – Miễn phí

 1. Giới thiệu không gian làm việc Photoshop
 2. Các phương pháp tách Layer trong Photoshop
 3. Công cụ Lasso và Marquee trong xử lý layer
 4. Công cụ Lasso và Marquee trong xử lý layer – Tiếp theo
 5. Tách layer bằng công cụ Magic Wand và Selection Tool
 6. Tính năng Contigous cho Magic Wand Tool
 7. Tách layer nâng cao với công cụ Refine Edge
 8. Tách layer bằng cách sử dụng công cụ Pentool
 9. Sử dụng thành thạo tính năng Smart Object
 10. Quy trình xây dựng bản thiết kế hoàn chỉnh
 11. Thực hành thiết kế đoạn chữ Text
 12. Thực hành xử lý tách layer bằng Magnetic
 13. Thực hành xử lý tóc bằng Refine Edge
 14. Thực hành thao tác với vùng chọn và đổ màu – P1
 15. Thực hành thao tác với vùng chọn và đổ màuP2
 16. Thực hành vẽ hình trong Photoshop
 17. Thực hành vẽ hình tự do bằng công cụ Pentool
 18. Thực hành xử lý Text – văn bản trong Photoshop
 19. Thực hành xử lý nền trong Photoshop
 20. Tổng kết bài tập và giới thiệu cách tạo chuyển động cho Banner

Bài 1: Giới hiệu không gian làm việc Photoshop

Bài 2: Các phương pháp tách Layer trong Photoshop

Bài 3: Công cụ Lasso và Marquee trong xử lý layer

Bài 4: Công cụ Lasso và Marquee trong xử lý layer – Tiếp theo

Bài 5: Tách layer bằng công cụ Magic Wand và Selection Tool

Bài 6: Tính năng Contigous cho Magic Wand Tool

Bài 7: Tách layer nâng cao với công cụ Refine Edge

Bài 8: Tách layer bằng cách sử dụng công cụ Pentool

Bài 9: Sử dụng thành thạo tính năng Smart Object

Bài 10: Quy trình xây dựng bản thiết kế hoàn chỉnh

Bài 11: Thực hành thiết kế đoạn chữ Text

Bài 12: Thực hành xử lý tách layer bằng Magnetic

Bài 13: Thực hành xử lý tóc bằng Refine Edge

Bài 14: Thực hành thao tác với vùng chọn và đổ màu – P1

Bài 15: Thực hành thao tác với vùng chọn và đổ màuP2

Bài 16: Thực hành vẽ hình trong Photoshop

Bài 17: Thực hành vẽ hình tự do bằng công cụ Pentool

Bài 18: Thực hành xử lý Text – văn bản trong Photoshop

Bài 19: Thực hành xử lý nền trong Photoshop

Bài 20: Tổng kết bài tập và giới thiệu cách tạo chuyển động cho Banner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *